KONKANI

सामकें ब्रिटिश काळा सावनूच भारतीय रंगकर्मींनी आपल्या कामांतल्यान भारताची विविधताय वेळा वेळार उकतायिल्ली आसा. मनयिल्ली आसा. स्वातंत्र्य झुजाचो भाग म्हण आमी नाटकां केल्यांत. सामाजीक प्रश्न आमी नाटकांतल्यान हाताळ्ळ्यात. सामाजीक समता आनी सहभाव हे खातीर आमी वेळा वेळार ठामपणान उबे रावल्यात. पितृसत्ता - ब्राह्मण्यवाद – जाती आदारित शोषण हांकां सासणाचें आव्हान दिलां. धर्मिक फुटीरतावाद , कट्टरतावाद, संकुचितपण, अविवेकीपण आदी शक्तींच्या आड उबें रावपाची भारतीय रंगकर्मींची तोखणायेची परंपरा आसा. जे वंचित उरल्यात तांच्यांतल्यान आमी उलयल्यात, आमी वंचितांचे वटेन उलयल्यात. गीतां, नाच, विनोद, मानवी कथा हातूंतल्यान फाटलीं देडशें वर्सां आमी सतत सततच एका धर्मनिरपेक्ष, लोकशाहीवादी, न्याय्य, सर्वसमावेशक आनी सार्वभौम भारताची कल्पना केल्या. 

आज भारताची ही सर्वसमावेशक संकल्पनाच नेमकी धोक्यांत आयिल्ली आसा. आज आमचे नाच, गीतां, विनोद धोक्यांत आयिल्ले आसात. आज आमचें प्रिय संविधान लेगीत हातूंतल्यान सुटिल्लें ना. अशो संस्था आनी माचयो जंय वाद-संवाद-चर्चा -मतभेद हांकां येवकार आसतलो, जंय तें सहजतायेन उकतावपाक मेळटलें, तांचीच घुसमट जाता. प्रश्न विचारप, फटींगपणां उकतीं करप, खरें उलोवप हांकां 'राष्ट्रद्रोही' थारायतात. 

विद्वेषाचीं हीं बींयां आतां थेट आमच्या खावपा पिवपांत, परबो-समारंभांत, प्रार्थनांत भरसल्यांत. विद्वेष आमच्या सदच्या जिवितांत लेगीत वेगवेगळ्या मार्गांनी भाचर सरता. तें पळयल्यार, एक नक्की म्हणल्यार ही धोक्याची घांट आसा. आनी हें धांबपाकूच जाय. 

येता त्यो वेंचणुको दुबावाविरयत स्वातंत्र्या उपरांतच्या भारताच्या इतिहासांतल्यो चडानचड संवेदनशील वेंचणुको आसात. लोकशायेन खरें म्हणल्यार दुर्बळांक सक्षम करपाक जाय. वंचितांक सक्षम करपाक जाय. प्रतिप्रश्न ,चर्चा, जळजळीत परस्पर-विरोध ह्या बगर लोकशाय कृतिशील उरूंकच शकना. आनी नेमकें हेंच सगळें सद्याच्या सरकारान पद्धतशीर तरेन सोंपोवपाक सुरवात केल्या. विकासाचीं सपनां दाखोवन पाच वर्सां आदीं सत्तेर आयिल्ल्या भाजपान हिंदुत्ववादी गुंड दोळ्यांक पोसून द्वेष आनी हिंसेच्या राजकारणांत तांकां मुक्त शिरकाव दिला. ज्या मनशान पाच वर्सां आदीं आपूण देशाचो त्राता आशिल्ल्याची प्रतिमा निर्माण केल्, त्याच मनशान आपल्या आततायी धोरणांनी कोट्यांनी लोकांचो रोजगार सोंपयलो. काळो पैसो भारतांत परत हाडपाचें आश्वासन दिलें पूण प्रत्यक्षांत ते सुवातीर धनदांडगे लोक देश लुटून फरार जाले. मूठभर अतिगिरेस्तांचे संपत्तींत आतोनात पटींनी वा़ जाली आनी कोट्यांनी गरीब अदीकूच गरिबींत धुकळ्ळे. 

आमी भारतीय रंगकर्मी भारतीय जनतेक आवाहन करतात, आमचेंलें भारतीय संविधान, आमचें सहिष्णू आनी धर्मनिरपेक्ष वातावरण हाचें आमी राखण करूया. आमी अशेंय आवाहन करतात, प्रेम -करुणा -समता -समाजिक न्याय हांचे वटेन मतदान करा आनी देशाक काळखांत धुकलपी वायच शक्तींक हारयात. 

आमचें आवाहन आसा, असहिष्णू -विद्वेषी -विभाजनवादी शक्तींक सत्तेंतल्यान काडून वडया. भाजप आनी ताच्या मित्रपक्षांच्या आड मतदान करा. दुर्बळांच्या सक्षमीकरणा खातीर मतदान करा. स्वातंत्र्या खातीर आनी विज्ञानीक विचाराच्या रक्षणा खातीर मतदान करा. पर्यावरणाच्या संवर्धना खातीर मतदान करा. धर्मनिरपेक्ष, सर्वसमावेशक भारताच्या स्वप्नपुर्ती खातीर मतदान करा. सपनां पळोवपी स्वातंत्र्या खातीर मतदान करा. विवेकान मतदान करा.


Romi Konkani
Brittixanchea vosnnuki kallar saun Bharoti rongmachiek vo palkak khand martoleamni Bharotachie vividhtayechem dorxon aplea vaurantlean ghoddoilolem asa. Desachie svotontrayechea zhuzacho ek bhag mhunnon ami nattkam-tiatr sador kele, zanche vorvim somazant vostolea vaittovea chalincher ami boddi marli, somajik somdixtt (equity) ani somavex (inclusion) hanchea ordan ami okhonddponnim ube ravleat, ani bapuixai (patriarchy, kuttombant bapaichoch hukum’ cholta tosli vevostha), bamonnxai, zatim velean oteachear (oppression) oslea noxttancher ami zhuz manddlam. Dhormik durgam, tirsuvad (chauvinism), oxir monam ani torkvirodhi chintnanchea xoktink fuddo korpachi porompora Bharoti rongmachi samballpiamni lamb kalla saun svabhimanan tigoun dovorlia. Ami koddevelean uloileat ani koddek sarloleam khatirui uloileat. Gitantlean, nachantlean, vinod ani koxttam-kantteantlean, ani mon’xeanchio angar kantto fulovpi jinne-kotha machier haddun, pattlim 150 odik vorsam ami eka dhormatit (secular), nitin ani lokxayen cholpi, sogleank vengovpi Bharot desachim sopnam sopnelolim asat.

Aiz, Bharot desa vixim ami ji kolpona keloli, tie kolponek ani tea sopnank ghat zavpachi bhirant ubi zalia. Aiz, zaum git vo nach ani hanso – oslea vostuncher akant aila. Aiz, amchea chodda molachea Sonvidhanacher bhirant upraslia. Vadvivad, bhasabhas ani motbhedank zago diunk jio sonstha rochlolio, tancho gollo atam fugar kelolo dison yeta. Prosn vicharxi, fotti uzvaddak haddxi vo sot uloixi zalear ‘des-ghatki’ ho xik’ko tujer poddtta. Dusvasachim biyam amchea jevnnant, prarthonant ani festam-porbamni rigleant.
Hem dusvasachem vikh jem amchea disa-dispoddttea jivitant sobar vottamni pazrot asa tem husko korpa sarkhem asa ani tem BOND zaunkuch zai. Atam humbrear ubio asat tio venchnnukô dubhavaviret, svotontr Bharotachea itihasant soglleam von mhotvachio thartolio. Jea desant lokxai asa, tea desant rabito korpi dublleantlea dublleak ani chirddun koddek dovorloleak, lokxaye vorvim soxokt (empowered) zaunk adar mellonk zai. Prosn ubharop, bhasabhas korop ani sollsolltte (vibrant) virodhi-pokx asop, him zaun asat lokxayechim chakam. Tim naslim zalear lokxayek orth nam, ti cholonkuch xokchi nam. Atam zo sorkar sodrer asa, to hem sogllem pott’tiddkin pokhrunk lagla. Udorgot ani vikasachea nanvan 5 vorsam adim zo BJP pokx sodrer ailolo, tea pokxan Hindutvachea gunddank dusvasachem ani hinvsechem rajkaronn korunk mekllik diloli asa. Zo monis 5 vorsam pattim amchea desacho soddvonnddar mhonn amcho somoz zalolo tea mon’xan aplea chukichea dhoronnam vorvim hozaramni lakhamni nagrikanchea pottacher havoll haddli. Kallo poiso porot haddttolom mhonn tannem utor dilolem punn urfattem tench tannem kelem. Nagvonnea mon’xamni hea desak luttun kaddlo ani uprant te pollon gele. Girest mon’xanchi doulot mollbak tenklia, mezunk zainam titli zalia, punn gorib lok anikuch gorib zaleat. Bharotachea nagrikank ami, Bharotachie rongmachiek khand marpi, vinoitanv. Amchem Sonvidhan ani vividhtayent ekvottachea ani dhormatit (secular) totvanchi tumi rakhonn korchi mhonn tumkam ulo martanv. Mog ani doya-maya, soman’tai (equality) ani somajik nit – oslea gunnank tumi tumchem mot diun, kallokhi ani ran’votti-hinvsok xoktincho tumi porabhov korcho.
Amchi vinovnni – dhormkol’l (bigotry), dusvas ani xellmoddai oslea xoktink rajkarbharantlean bhair uddoyat. BJPk ani tankam tenko ditoleank ghora bosoyat. Goribantlea goribak soxokt korche khatir, svotontray rakhche khatir, soimb ani bhonvttonncho vatthar samballpa khatir, ani vigneanik vichearank posvonn divpa khatir tumchem moladik mot upegachem zaum di. Dhormatit, lokxayen cholpi ani soglleank ekvottant ghevpi Bharot desa khatir tumchem mot diyat. Sopnam sopneunchie svontontraye khatir mot diyat. Khub vichear korun motdan korat.


Are you a theatre artist? Like to endorse the statement?
Name and Place:

Your Email: (required)

Your theatre credentials and other details : (required)